REGULAMIN VILLI "DOBRY ADRES"

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, Pozwoli to, bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja / obsługa restauracji.

2. Doba w Villi trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

3.Recepcja, hol na parterze oraz drzwi główne wejściowe są otwarte w godzinach od 07:00 do 21:00. W pozostałych godzinach, goście mają dostęp do pokoi poprzez indywidualne zewnętrzne drzwi z klatki schodowej do części hotelowej.

3. Należność za pobyt w naszej Villi pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

4. Rezerwacja przed przyjazdem wymaga wpłaty 40% wartości pobytu na konto firmowe w ciągu 48h po terminie dokonania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji na 3 dni przed przyjazdem przedpłata pozostaje zwrotna. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie wyznaczonego terminu (3 dni) lub nie dojazdu Gościa Villa Dobry Adres zastrzega sobie prawo do zatrzymania pełnej wartości wpłaty.

5. Klienci Villi zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960).

6. W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO z 24 maja 2018. Art. 6 lit. f), recepcja Villi przechowuje państwa podstawowe dane osobowe w książce meldunkowej, tylko i wyłącznie na potrzeby meldunkowe. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych w książce meldunkowej Villi.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji / lub do obsługi restauracji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Villa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości oraz dostępności pokoi.

8. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 11.00 - 18.00 dolicza się do rachunku należność 15 złotych za osobę za każdą godzinę, za przedłużenie pobytu ponad godz. 18.00 za całą dobę.

10. Pod nieobecność Gości w pokoju obsługa może wejść do pokoju w celu posprzątania. Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, proszę o tym poinformować pracownika recepcji podczas zameldowania.

11. Osoby niezameldowane w Villi mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.

12. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villi wyrządzając szkodę w mieniu Villi lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Villi lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Villi.

14. Villa świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji lub do obsługi w Restauracji.

15. Villa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

16. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji / właściciela Villi. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

17. Śniadanie dla gości wydawane jest w części restauracyjnej Villi w godzinach. 07:30 - 09:30.

18. Ze względu na komfort i estetykę spożywania posiłków prosimy nie przychodzić do restauracji w stroju kąpielowym, szlafroku, krótkich spodenkach czy podkoszulku.

19. Właściciel Villi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking przy Villi jest bezpłatny, niestrzeżony.

20. Na terenie Villi (wliczając Restaurację, pokoje, hole) nie mogą przebywać zwierzęta ze względu na bezpieczeństwo dzieci i osób mających alergie na sierść zwierząt.

21. W Villi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-06.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Villi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

23. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie Villi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych we wszystkich jego pomieszczeniach. Jeżeli obsługa stwierdzi, że w pokoju lub innym miejscu Villi gość naruszył ww. zakaz to gość, a w przypadku osoby nieletniej to jego opiekun, zostanie obciążony kosztami wietrzenia, prania, a także innych czynności mających na celu usunięcie zapachu i skutków złamania ww. zakazu w wysokości 1200 zł. Niniejszy zapis nie pozbawia Właściciela możliwości dochodzenia wyższej kwoty, gdy koszt naprawienia szkody przekracza powyższą kwotę.

24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Villi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

25. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Villa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela / Obsługi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Villi.

26. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju (plus jeden klucz do drzwi zewnętrznych klatki schodowej). Za zgubienie klucza (kluczy) opłata wynosi 60,00 PLN za jeden klucz. Wraz z kluczem od pokoju wydawana jest karta do uruchomienia zasilania elektrycznego w pokoju (karta jest zintegrowana z kluczem do pokoju), za zniszczenie karty opłata wynosi 30 PLN.

27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Villa przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

28. Ogrzewanie w pokojach włączane jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada do 10 stopni Celsjusza.

29. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

Regulamin Villi "DOBRY ADRES" podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.villadobryadres.pl, w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu recepcji obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela Villi i obowiązuje od dnia 1 Stycznia 2023.

Życzymy Państwu miłego pobytu.